Tüzük

Bölüm​​ 1

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin adı “Eğitimde İnovasyon Derneği” dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek, yurt dışında ve yurt içinde şubeler ve temsilcilikler​​ açabilir.

Madde 2:  Derneğin​​Adresi

Madde​​ 3: Derneğin ​​Hedef​​ Kitlesi
Eğitim​​ ​​alanında​​ hizmet​ v​eren tüm​​ çalışanlar​​ derneğin​​ hedef kitlesini​​ oluşturur. ​​Eğitim​ danışmanları, eğitim t​eknologları, öğretmenler, eğitim​​ sektörü ​​için ​​yazılım ​v​e​​ donanım​​ desteği​​ veren​​ çalışanlar, akademisyenler, ilkokul, ortaokul ve üniversite ​​eğitimine ​​devam​​ eden​​ öğrenci ve veliler.

Madde 4: Derneğin​​ Amacı

Dernek, Türkiye‘de farklı sektörlerdeki özellikle FETEMM (Fen-Teknoloji-Matematik-Mühendislik) alanlarında eğitim faaliyetleri  ile ilgili her türlü çalışma, düzenleme ve faaliyetin ülkenin gelişimine katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini, bu alanda faaliyet gösteren kişilerin profesyonel gelişimini ve birlikte çalışmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

a) Eğitim ​​alanında ​​faaliyet​​ gösteren​​ kişileri ​​bir​​ araya toplamak, ​​bu ​​kişilerin profesyonel gelişimini,​​ iletişimini,​​ birlik​​ ve beraberliğini​​ ve​​ mesleki ​​dayanışmasını​ s​ağlamak​​ ve ​​bu ​​yönde ​​ilgili kurum ​​ve​​ kuruluşlarla ​​iş​b​irliği​​ ve ​​fikir​​ paylaşımı ​​yapmak.

b) Eğitim​​de kullanılan teknolojilerin ve yöntemlerin ​​ülkemizde​​ sağlıklı​​ ve​​ çağdaş​​ bir​​ şekilde gelişmesini ​​sağlamak, ​​verim arttırma faaliyetleri düzenlemek, ​​dezavantajlı grupların bu imkanlara ulaşımını sağlamak ve ​​​arttırmak, ​​ülkenin​​ ve​​ kişilerin​​ yararına​​ kullanılması ve geliştirilmesi yönünde birleştirici olmak.

c) Eğitim​​ camiasının ​​farklı​​ branşlarında ​​yer ​​alan profesyonellerin ve öğrencilerin mesleki, bilimsel ​​kültürel​​ yönde gelişimini sağlamak, ​​verimliliğini​​ ve etkinliğini​​ arttırmak,​​ çalışma ortamlarının iyileştirilmesine ​​yardımcı olmak.

d) FETEMM Alanlarında ​​yerel​​ iş ​​gücünün ​​gelişmesine yardımcı ​​olmak​​ ve ​​ bu ​a​landa ​​yapılan ​​çalışmalara ​​destek​​ sağlamak. Bu alanlarda faaliyet gösteren kişi,​​ kurum​​ ve ​​kuruluşlar ​​​ile​​ iş​​birliği​​ yapmak.

e) Eğitim ​​camiası ve ilgili alanlarda çalışanların  ​​sorunlarına ​​çözüm ​​önerileri​​ geliştimek ve uygulanmasına yardımcı olmak.

f) Eğitimde FETEMM alanları​ ​ile ​​ilgili​​ standartlar, ​​terminoloji,​​ eğitim,​​ yasal düzenlemeler,​​ çalışma ​​koşulları​​ gibi ​​konularda ​​kamu ve özel kurumlar ile işbirliği yapmak; ​​bu ​​konularda ​​çalışan​​ kurum, ​​kuruluş​​ ve ​​firmalar ​​ile iyileştirme/geliştirme çalışmaları düzenlemek.

g) FETEMM Alanları konusunda ​​bilimsel ​​araştırma​​ ve​​ geliştirme çalışmaları ​​ile​​ donanım​​ ve yazılım​​ üretimini​​ desteklemek,​​ yaygınlaştırma ​​faaliyetleri​​ yapmak​​ ve​​ ilgili​​ kişi, ​​kurum​​ ve ​​kuruluşlarla ​​iş birliği​​ yapmak.

h) FETEMM​​ alanları eğitiminde ​​gereksinimleri​​ araştırmak,​​ bu​​ konuda çağdaş ​​ ve çözüm​​ önerileri​​ geliştirmek, uygulamak ve yaygınlaştırmak.

i) Ülkemizde FETEMM eğitimi alanlarındaa ​​gerçekleştirilen ​​faaliyetlerin sayısını,​​ kalitesini​​ ve​ ​verimliliğini ​​arttırmak, ​​çağdaş​​ gelişmelere​​ ayak uydurmasını​​ sağlamak,​​ bu ​k​onuda ​​liderlik​​ edecek ​​faaliyetler gerçekleştirmek ​​ve ​​gerçekleşen ​​faaliyetlere ​​destek ​​olmak.

j) FETEMM alanlarında ​​kullanılan ​​her​​türlü ​​yazılım, ​​donanım​ ​ve teknoloji​​ ile ​​ilgili ​​gelişmeleri ​​takip ​​etmek, ​​verimliliğini ​​ve  değerlendirilmesini​​ sağlamak, b​u ​​konuda ​​yayınlar hazırlamak ve ilgili makamlara sunulmasını sağlamak.

k) FETEMM  alanlarında faaliyet gösteren ilgililerin birlikte çalışma ​ve ​​iş​​birliğinin sağlanmasına ​​katkıda​ ​bulunmak.

l)  Farklı​​ sektörlerde​​ gerçekleşen ​​eğitim​​ faaliyetlerini​​ takip edip, ​​bu ​​kurumlarla ​​iş​​birliği ​​yapmak.

m) FETEMM alanlarında faaliyet gösteren öğretmenlerle işbirliği yaparak öğrencilern proje geliştirmesini, bilimsel araştırma yapmasını, ulusal ve uluslarası proje sunum ve yarışmalarına katılmasını sağlamak

n) FETEMM alanlarında faaliyet gösteren öğrencilere eğitim, öğretim amaçlı kısa ve uzun süreli faaliyet planları hazırlamak, uygulamak. Bu planların gerçekletirilmesi için paydaşlara ulaşıp ortak etkinlikler düzenlemek.

Derneğin​​ Çalışma​​ Konuları​​ ve​​ Biçimleri Madde​​ 5:​​
Dernek​​ hedeflerini​​ gerçekleştirmek ​​için ​​aşağıdaki ​​çalışmaları yürütür:

a) Bilimsel​​ ve ​​teknik​​ araştırmalar​​ yapar​​ ve​ ​yaptırır, ​​sonuçlarını paylaşır, yayınlar üretir,​ ilgili alanlarda a​raştırmacıları ​​teşvik ​​eder​​ ve​ ​bu çalışmaların ​​yürütülmesinde​​ yardımcı ​o​lur, ​​paydaşlar ​​arası ​​iletişim kurulmasını​​ sağlar.

b) Bilimsel​​ ve ​​teknik ​​danışmanlık ​​konularında ​​iş​​birliğine uygun ortamlar yaratır,​​ paydaşları​​ bir​​ araya​ ​getirir.

c) Yazılı ve görsel basında, internet medyasında bilimsel ​​ve ​​teknik ​​yayımlar​​ yapar.

d) Çalışma​​ grupları ​​kurar, ​​FETEMM alanları eğitimi ile ilgili günümüzü ilgilendiren ve gelecekte gerçekleşmesi potansiyel ​​konularda araştırmalar​​ yapar ​​veya yaptırır, ​b​u ​​gruplar ​​için​​ gerekli ​​çalışma ortamı​​ ve ​​malzemeleri ​​temin​ ​eder.

e) FETEMM alanları eğitimi ile ilgili günümüzü ilgilendiren ve gelecekte gerçekleşmesi potansiyel ​​konularla ​​ilgili​​ meslek​​ içi​​ eğitim programları, ​​kurs, ​​seminer,​​ katılım​​ programları​​ düzenler.

f) Kişi, ​​kurum​​ ve ​​kuruluşları ​​bilgilendirmek,​ ​FETEMM alanları eğitimi ile ilgili günümüzü ilgilendiren ve gelecekte gerçekleşmesi potansiyel ​​konuların ​t​anıtılmasını ​​sağlamak​ ​ve ​​toplumsal gelişim sağlamak ​​amaçlarıyla​​ ​​kitlesel iletişim​​ araçlarını ​​kullanır, ​​sosyal medya hesapları açar, web​s​itesi ​​oluşturur, ​​gazete, ​​dergi, ​​kitap, broşür ​​gibi ​​yayınlar ​​çıkarır; ​e​l ​​ilanları,​ ​bültenler, ​​afişler ​​hazırlar.

g) Amaçlarını​​ gerçekleştirmek ​​için​​ konferans,​​ panel,​​ açık​​oturum, kurultay, ​​çalıştay, ​​sempozyum,​ b​ilimsel ​​toplantı, eğitsel etkinlik, yarışma gibi ​​etkinlikler düzenler, ​​başka​ ​kuruluşlarca​ ​düzenlenen​ ​çalışmalara ​​katılır, ​​iş​​birliği yapar.

h) FETEM alanları eğitimi için gerekli araçlarının ​​seçimi ​​ve​​ tedariğine ​​ilişkin ​​rehberlik hizmetleri​​ yürütür,​​ ilgili​​ kişi,​ k​urum, ve ​​kuruluşlara ​​teknik ​​ve​​ bilimsel danışmanlık, ​​bilir kişilik​​ olanağı​ s​ağlar,​​ gerekli​​ koordinasyon​​ ve paydaşlık ​​işlerini​​ yapar;​​ bu​ k​onuda​​ mesleki, ​​özel​ ​ve ​​resmi kuruluşlarla ​​temaslarda​ ​bulunur.

i)  FETEM alanları eğitiminde  ​​kullanılmak ​​üzere ​​donanım,​​ yazılım, teknoloji​ geliştirilmesinde​​ ve ​​teknolojinin ​​müfredata​​ entegrasyonu konusunda​​ paydaşları​​ bir​​ araya​​ getirir.

j)  Gerekli​​ olan​​ her​​ türlü​ ​bilgi, ​​belge, ​​doküman ​​ve ​​yayınları ​​temin etmek ​​için​​ basılı ve elektronik dokümantasyon​​ arşivi oluşturur.

l)  Alana​​ yönelik​​ yarışmalar​​ düzenler,​​ katılımı​​ teşvik​​eder,​​ üstün​​başarı gösteren ​​katılımcıları​​ ödüllendirir ​​ve ​​çalışmalarının ​​fikirlerinin yayılmasına ​​yardımcı​​ olur,​​FETEM Alanları eğitimi ​​adına​ ü​stün başarı​​ gösteren ​​kişi​​ ve ​​kurumları​​ ödüllendirir.

m) Derneğin ​​çalışma​​ alanlarını​​ ilgilendiren ​​mevzuatın ​​geliştirilmesi​​ için öneriler​​ hazırlar, ​​bu​​ önerileri​ i​lgili​​ kurum​​ ve​​ kuruluşlara ​​iletir, görüşmeler​​ yapar,​​ gelişmeleri ​​kamuoyu ile paylaşır.

n) Gerekli​​ kurumlardan ​​izin​​ alarak​​,​​ gelişim programlarının,​​ eğitim çalışmalarının​​ yürütüleceği​​ eğitim ​m​erkezleri​​ açar, ​​bu ​​merkezleri teknolojik donanım ​​ile​​ donatır​​ ve ​​merkezlerdeki ​​araçların, ​​donanımların, yazılımların​​ güncelliğini​​ sağlamaya ​​çalışır.

o) Uluslararası​​ faaliyette​​ bulunur,​​ yurt​​dışındaki​​ dernek​​ veya kuruluşlara ​​üye​​ olur​​ ve ​b​u​​ kuruluşlarla​​ proje ​​bazında ​​ortak çalışmalar​​ ve​​ iş​​birliği​​ yapar.

p) Üyelerinin ​​yararlanmaları​​ ve ​​boş ​​zamanlarını ​​değerlendirebilmeleri için,​​ sosyal​​ ve ​​kültürel​​ tesisler​​ kurar, ​​bunları ​​işletir ​​veya ​​işlettirir.

q) Üyeler ​​arasındaki ​​ilişkilerin ​​geliştirilmesi​​ ve​​ devam​ ​ettirilmesi ​​için yemekli​ ​toplantılar, ​​konser,​​ balo,​ t​iyatro,​​ sergi,​​ spor,​​ gezi, ​​​​vb. ​​düzenler ​​veya ​​üyelerinin ​​bu ​​tür ​​etkinliklerden yararlanmalarını​​sağlar.

r) Derneğin​​ amacını gerçekleştirmek ​​üzere, ​​benzer​​ amaçlı derneklerden,​​ işçi ​​ve ​i​şveren ​​sendikalarından ​​ve ​​mesleki kuruluşlardan​​ maddi​​ yardım​​ alır​ v​eya​​ bu ​​kurumlara​​ maddi yardımlarda ​​bulunur.

s) Tüzük​​ amaçlarının​​ gerçekleştirilmesi ​​için ​​ihtiyaç​​ duyduğu​​ gelirleri temin​​ etmek​ ​amacıyla ​​iktisadi, ​t​icari​ ​ve​ ​sanayi ​​işletmeleri ​​kurup işletir.

t) Gerekli​​ izinler ​​alınmak​ ​şartıyla ​​yardım ​​toplama​ ​faaliyetlerinde bulunur ​​ve ​​yurt​​içinden ​​ve ​​yurt​​dışından ​​bağış ​​kabul ​​eder.

u) Amacını​​ gerçekleştirmek ​​için​​ taşınmaz​​ mal​​ edinir,​​ satar,​​ kiralar, kiraya ​​verir​​.

v) Derneğin​​ amacı ​​ile ​​ilgisi ​​olan​ ​ve​ ​amacın ​​gerçekleştirilmesi​ ​için ​​gerek görülmesi ​​durumunda ​​diğer​ d​ernek,​​ vakıf,​​ federasyonla​​rlar irtibata geçer​​ veya ​​kurulu ​​bir ​​federasyona​ ​veya ​​platforma​ ​katılır.

y) Derneğin​​ amacını​​ gerçekleştirmek​​ için​​ gerek​​ görülmesi​​ halinde vakıf, ​​federasyon​​ veya ​​platform​ ​kurar.

z) Gerekli​​ görülen ​​yerlerde ​​şube ​​ve ​​temsilcilikler​​ açar.

Madde​​ 6: Derneğin​​ Faaliyet ​​Alanı
​​Dernek,​​ bilimsel,​​ eğitimsel,​​ sosyal​​ ve ​​kültürel​​ alanda ​​faaliyet gösterir.

Madde 7​: Üye ​​Olma​ ​Hakkı ​​ve ​​Üyelik ​​İşlemleri
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu​​ koşul​​ aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu ​​kabul​​edilen ​​üye,​ b​u ​​amaçla ​​tutulacak​​ deftere​​ kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen daha önceden fahri üyesi olan kişilerdir.

Derneğin​​ Fahri​​ üyeleri;​​ Müracaatları ​​üzerine:​​ FETEMM Alanları Eğitimi konusunda, ​​eğitim​​ veya ​​ilgili alanlardan m​ezun​​,​​ çalışıyor​​ veya​​ çalışmış olan.​​ Derneğin​​ amaç ​​ve ​i​lkelerini​​ benimseyerek ​​bu ​​doğrultuda ​​çalışmayı kabul ​​eden ​​ve ​​derneğe ​​katılımları ​​Yönetim ​​kurulunca ​​kabul ​​edilen ​​kişilere  verilir. ​​Fahri​​ üyeler ​​aidat​​ vermezler.​​ Fahri​​ üyelerin ​​genel​​ kurula​​ katılma  hakkı​​ vardır ​​ama​ o​y ​​kullanma ​​hakkı ​​yoktur.

Derneğin şube sayısı yediden fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla​​ Genel​​ Merkeze​​ bildirilir.

*Öğrenci​​ üyeler​​ 25​​ yaşından​​ gün ​a​lmamış ​​olmalı​​ ve ​​önlisans, ​​lisans​​yada lisansüstü​​ geçerl i​​fotoğraflı ​ö​ğrenci​​ belgelerini​​ derneğe​​ sunmalıdırlar.

Öğrenci​​ üyeler​​i çin​​ yıllık​​ aidattan​​ %50 ​​indirim​​ yapılmaktadır.

Derneğe ​​fahri​​ üye ​o​lmak ​​isteyenler​​ nüfüs ​c​üzdanı ​​fotokopisi​​,​​ ve​​​bir​​(1) fotoğraf ​​ile ​​birlikte,​​biçimi​ M​erkez​​ Yönetim ​​Kurulunca ​​belirlenen ​​başvuru formunu​​ doldurup​​ imzalayarak,​​ Şube​​ veya ​​Merkez ​​Yönetim​ ​Kuruluna (MYK) ​​teslim​​ ederek​​ ya​​da ​​Derneğin ​​resmi​​ internet ​​sitesindeki​​ elektronik başvuru ​​formunu​​ doldurmak ​​suretiyle​​ başvurabilirler.

Üye ​​olmak ​​için ​​en ​​az ​​bir ​​(1) ​​dernek​ ​asil üyesini ​​referans ​​göstermesi zorunludur.​​ Merkez​​ Yönetim ​​Kurulu ​​tarafından ​​hazırlanacak ​​üye​​ başvuru formunda ​​ve ​​elektronik​​ formda​​ üyenin​​ gösterdiği​​ referansın ​​adı,​​ soyadı ​​ve üye​​ numarasının ​​belirtileceği ​​bir ​​alan ​​bulundurulur.​​Referans ​​göstermeyen üye​​ adayının ​​üyelik​​ başvurusu ​​başka ​​hiçbir ​​neden​​ göstermeksizin reddedilir.

Fahri​​ Üye ​​adayının ​​asil​​ üyeliğe​​ kabulü​​ için​​ Merkez​​ Yönetim​​ Kuruluna iletilmiş ​​olan ​​asil ​​üyelik ​​başvurusu,​​ Dernek​​ yönetim kurulunca ​​otuz ​​gün içinde​​ üyeliğe​​ kabul​​ veya ​​isteğin​ r​eddi ​​şeklinde ​​karara ​​bağlanır ​​ve ​​sonuç başvuru​​ sahibine ​​bildirilerek​ d​erneğin ​​sayfasında ​​ilan​​ edilir.

Şubeye​​ yapılan ​​üyelik ​​müracaatları ​​şube ​​yönetim ​​kurulu ​​tarafından üyeliğin​​ kabulü​​ veya​​ reddi​​ şeklinde ​k​arara​​ bağlanır​​ ve​​ 30​​ gün ​​içerisinde müracaat ​​sahibine​​ yazıyla ​​bildirilir.

Şubeler,​​ üyelik ​​ile ​​ilgili ​​bilgileri ​​Genel ​​Merkeze ​​bildirirler. Asıl​ ​üyeler, ​​bu​ ​tüzük ​​ile ​ö​ngörülen ​​maddi​ ​ve ​​manevi ​​yükümleri ​​düzenli olarak​​ yerine ​​getirmekle​​ yükümlüdürler.​​ Üyelik ​​istekleri​​ ret ​​olunanlara gerekçe ​​bildirme​ ​orunluluğu​​ yoktur.

Üyelik​​ Numarası; ​​Üyenin ​​kayıtlı​​ olduğu​​ şubeye ​​bakılmaksızın ​​ardışık olarak​​ ve ​​üyenin​ ​kayıtlı​​ olduğu​​ şubeyi​​ belirtecek ​​biçimde ​​Genel ​​Merkezde üretilen​​ bir​​ “Üyelik​​Numarası”​​ verilir.​​ Üyeliğin​​ sona ​​ermesi​​ durumunda​​ o üye​​ numarasına ​​yeni ​​üye ​​kaydedilmez.​​ Üyenin ​​başka ​​bir​​ yere ​​taşınması nedeniyle​​ bağlı​​ olduğu​​ şubenin​ d​eğişmesi​​ durumda​​ şubeyi ​​belirten ​​ilgili haneler ​​dışında ​​üyelik​​ numarası​​ değişmez.

Madde 8: Üyelikten​​ Çıkma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına​​sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını​​ sona​​ erdirmez.

Madde​​ 9​: Üyelikten​​ Çıkarılma
Dernek​​ üyeliğinden​​ çıkarılmayı​​ gerektiren​​ haller.

1-Dernek ​​tüzüğüne​​ aykırı​​ davranışlarda ​​bulunmak,

2-Verilen​​ görevlerden ​​sürekli​​ kaçınmak,

3-Yazıl ı​​ikazlara​​ rağmen ​​üyelik​ a​idatını​​ altı​​ ay ​​içinde​​ ödememek,

4-Dernek​​ organlarınca ​​verilen ​​kararlara​​ uymamak.

5-Üye ​​olma ​​şartlarını​​ kaybetmiş ​​olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt​​ defterinden ​​silinir​​ ve​ d​ernek ​​mal varlığında ​​hak​​ iddia​​ edemez.

Madde​​ 10: Dernek​​​ Organları
Derneğin ​​organları​​ aşağıda​​ gösterilmiştir.

1-Genel​​ kurul,

2-Yönetim ​​kurulu,

3-Denetim ​​kurulu,

Madde  11: Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı​​ ve​​ Toplantı​​ Usulü
Genel  kurul,  derneğin  en  yetkili  karar  organı  olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden ​​oluşur.

Genel​​ kurul;

1-Bu​​ tüzükte ​​belli​​ edilen​​ zamanda ​​olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü​​toplanır.

Olağan genel kurul, ​5 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek ​​gün​​ yer​​ ve​​ saatte ​​toplanır.

Genel ​​kurul ​​toplantıya​​ yönetim ​​kurulunca​​ çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu  üzerine  sulh  hakimi,  üç  üyeyi  genel  kurulu  toplantıya çağırmakla​​ görevlendirir.

Çağrı​ Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı

bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle   toplantıya   çağrılır.   Bu   çağrıda,   çoğunluk   sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden​​az,​​altmış​​günden​​fazla​​olamaz.

Toplantı,  çoğunluk  sağlanamaması  sebebinin  dışında  başka  bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen​​esaslara​​göre​​yeniden​​çağrılır.

Genel​​ kurul​​ toplantısı ​​bir ​​defadan ​​fazla​​ geri​​ bırakılamaz.

Toplantı​​ Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;

çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci  toplantıda  çoğunluk  aranmaz.  Ancak,  bu  toplantıya  katılan  üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine​​girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı   yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde​​de ​​yönetim ​k​urulunca​​ bir​​tutanak​​ düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan ​​vekili ​​ile ​​yazman​ ​seçilerek​ ​divan​ ​heyeti​​ oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin ​​karşılarını ​​imzalamaları​​ zorunludur.

Toplantının  yönetimi  ve  güvenliğinin  sağlanması  divan  başkanına aittir.

Genel  kurulda,  yalnızca  gündemde  yer  alan  maddeler  görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı​​ olarak ​​istenen ​k​onuların​​ gündeme ​​alınması​​ zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim​​ kurulu ​​başkanı​​ veya ​t​emsille ​​görevlendireceği​​ kişi​​ oy​ ​kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.   Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim ​​kuruluna ​​yedi ​​gün ​​içinde ​​teslim​​ etmekten ​​sorumludur.

Madde 12: Genel​​ Kurulun ​​Oy​​ kullanma​​ ve ​​Karar ​​Alma​​ Usul​​ ve ​​Şekilleri
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından  mühürlenmiş  kağıtlar  veya  oy  pusulaları  üyeler  tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra​​ açık ​​dökümü​​ yapılarak​​ sonuç​​ belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya​​ katılan​​ üyelerin​ ü​çte ​​iki​​ çoğunluğuyla​​ alınabilir.

Toplantısız​ veya​​ Çağrısız​ AlınanK​ ararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan​​ toplantı​​ yerine​​ geçmez.

Madde 13: Genel​​ Kurulun​​Görev ​​ve ​​Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek​​ organlarının​​ seçilmesi,

2-Dernek ​​tüzüğünün​​ değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ​​ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek ​​kabul​​ edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı​​ sebeplerle​ ​onların ​​görevden​ ​alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri​​ inceleyip ​​aynen ​​veya ​​değiştirilerek​​ onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik​​ ve​​ yolluk ​​miktarlarının ​​tespit​​ edilmesi,

10-Derneğin ​​federasyona ​​katılması​​ ve​​ ayrılmasının ​​kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna​​yetki​​verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ​​ve​​ kuruluşlara​​ üye ​​olarak ​​katılması​​ veya ​​ayrılması,

13-Derneğin​​ vakıf​​ kurması,

14-Derneğin​​ fesih​​ edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip    karara bağlanması,

16-Derneğin  en  yetkili  organı  olarak  ​derneğin  diğer  bir  organınav erilmemiş​​ olan​​ işlerin​ g​örülmesi​​ ve​​ yetkilerin ​​kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine ​​getirilmesi,

Madde 14: Yönetim​​ Kurulunun​​ Teşkili,​​ Görev ​​ve ​​Yetkileri
Yönetim kurulu ​yedi asıl ve ​yedi yedek üye olarak genel kurulca​​ seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.  Üye  tam sayısının  yarısından  bir  fazlasının  hazır  bulunması  ile toplanır.​​Kararlar, ​​toplantıya ​​katılan​​ üye ​​tam​​ sayısının​​ salt​​ çoğunluğu ​​ile ​​alınır.

Yönetim  kurulu  asıl  üyeliğinde  istifa  veya  başka  sebeplerden  dolayı

boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin​ g​öreve ​​çağrılması​ mecburidir.

Yönetim Kurulunun​​ Görev​​ veYetkileri

Yönetim ​​kurulu​​ aşağıdaki ​​hususları​​ yerine ​​getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir

Üçüncü ​​kişiye ​​yetki​​ vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait​​ bütçeyi​​ hazırlayarak​​ genel​​ kurula​​ sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına ​​sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi ​​yapmak, ​​dernek​​ lehine ​​rehin ​​ipotek ​​veya​​ aynı ​​haklar ​​tesis​​ ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini ​​sağlamak,

​​​​6-Derneğin ​​şubelerinin​​ denetlenmesini​​ sağlamak,

7-Gerekli ​​görülen​​ yerlerde​​ temsilcilik ​​açılmasını​​ sağlamak,

8-Genel​​ kurulda​​ alınan ​​kararları​​ uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında ​​genel​​ kurula ​​sunmak,

10-Bütçenin​​ uygulanmasını ​​sağlamak,

11-Derneğe ​​üye ​​alınması​​ veya ​​üyelikten ​​çıkarılma​​ hususlarında ​​karar ​​vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve​​ uygulamak,

13-Mevzuatın​​ kendisine​​ verdiği​​ diğer​​ görevleri​​ y​apmak​​ ve​ y​etkileri​ k​ullanmak,

Madde 15Denetim​​ Kurulunun ​​Teşkili, ​​Görev ​​ve ​​Yetkiler
​Denetim kurulu, ​üç asıl ve ​üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim  kurulu  asıl  üyeliğinde  istifa  veya  başka  sebeplerden  dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin​ g​öreve​​ çağrılması ​m​ecburidir.

Denetim​ Kurulunun​ Görev​​ ve​​ Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim​​ kurulu,​​ gerektiğinde ​​genel​​ kurulu​​ toplantıya ​​çağırır.

Madde​​16: Derneğin​​ Gelir​​ Kaynakları
Derneğin​​ gelir​​ kaynakları​​ aşağıda​​ sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak aidat alınır. Bu miktar genel kurul da belirlenir​​ ve​​ yine ​​genel​​ kurul​​ arttırmaya ​​veya ​​eksiltmeye ​​yetkilidir,

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin ​%50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, ​​konser,​​ spor​​ yarışması​​ ve ​​konferans​​ gibi​​ faaliyetlerden ​​sağlanan​​ gelirler,

4-Derneğin​​ mal​​ varlığından ​​elde​​ edilen​​ gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ​​bağış​​ ve​​ yardımlar,

6-Derneğin,  amacını  gerçekleştirmek  için  ihtiyaç  duyduğu  geliri  temin etmek​​ amacıyla ​​giriştiği​​ ticari​​ faaliyetlerden ​​elde​​ edilen ​​kazançlar,

7-Diğer ​​gelirler.

Madde ​​17: Derneğin​​ Defter ​​Tutma ​​Esas ​​ve​ ​Usulleri ​​ve​ ​Tutulacak​​ Defterler
​Defter ​​tutma ​​esasları;

Dernekte,  işletme  hesabı  esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter​​tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına​​dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına ​​göre ​​defter​​ tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul​ ​Kanunu​​ hükümlerine ​​göre​​ defter ​​tutulur.

Kayıt​​Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun​​ olarak ​​tutulur.

Tutulacak ​​Defterler
Dernekte, ​​aşağıda ​​yazılı​​ defterler ​​tutulur.

a)İşletme  hesabı  esasında  tutulacak  defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır​​ ve ​​kararların ​​altı ​​toplantıya ​​katılan​ ​üyelerce ​​imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları​​ bu​​ deftere ​​işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli​​ olarak ​​bu​​ deftere ​​işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler​​bu​​deftere​​işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi​​ bu​​ deftere ​​işlenir.

Alındı​​ Belgesi​​ Kayıt ​​Defteri​ ​ile ​​Demirbaş ​​Defterinin​​ tutulması​​ zorunlu​​d eğildir.

b)Bilanço​​ esasında ​​tutulacak​​ defterler ​​ve ​​uyulacak​​ esaslar​​ aşağıdaki​​ gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter ​​tutulması ​​durumunda​​ da ​​tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan ​​Muhasebe ​​Sistemi​ ​Uygulama ​​Genel ​​Tebliğleri ​​esaslarına​ ​göre​ ​yapılır.

Defterlerin​​ Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir​​ Tablosu​ ve​ Bilanço ​​Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas ​​alarak ​​bilanço ​​ve ​​gelir ​​tablosu​​ düzenlenir.

Madde ​​18: Derneğin​​ Gelir​​ ve ​​Gider ​​İşlemleriGelir​​ ve​​ gider ​​belgeleri;

Dernek  gelirleri,  (Dernekler  Yönetmeliği  EK-  17’de  örneği  bulunan)  “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine​​geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler​​ harcama ​​belgesi ​​olarak​​ kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan)​​ “Ayni​ ​Bağış ​​Alındı ​​Belgesi” ​​ile ​​kabul ​​edilir​.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde ​​bastırılacak ​​belgelerin,​​ belirtilen nitelikte​​ olması​​ zorunludur.

Alındı​ Belgeleri
Dernek  gelirlerinin  tahsilinde  kullanılacak  “Alındı  Belgeleri”  (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya ​​bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin​ ​ilgili​​ hükümlerine​​ göre ​​hareket​​ edilir.

Yetki​​Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim ​​kurulu​​ asıl​​ üyeleri​​ yetki​​ belgesi​​ olmadan​​ gelir​​ tahsil​​ edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi  biten  yetki  belgeleri  birinci  fıkraya  göre  yenilenir.  Yetki  belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca,​​ gelir ​​toplama​​ yetkisi​​ yönetim​​ kurulu ​​kararı​​ ile ​​her​​ zaman ​​iptal ​​edilebilir.”

Gelir​​ ve Gider​ Belgelerinin​ ​Saklama​ Süresi;
Defterler  hariç  olmak  üzere,  dernek  tarafından  kullanılan  alındı  belgeleri, harcama  belgeleri  ve  diğer  belgeler  özel  kanunlarda  belirtilen  süreler  saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl​​ süreyle​​ saklanır.

Madde 19: Beyanname ​​Verilmesi
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine​​verilir.

Madde​​20: Bildirim​​ Yükümlülüğü
​Mülki​​ amirliğe​​ yapılacak​​ bildirimler;

Genel​​ Kurul​ Sonuç​​ Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki  idare  amirliğine  verilir.  Genel  kurul  toplantısında  tüzük  değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı​​ ekinde​​ mülki​​ idare​​ amirliğine ​​verilir

Taşınmazların​ Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle​​ mülki ​​idare​​ amirliğine​​ bildirilir.

Yurtdışından​ Yardım Alma​​ Bildirimi
Dernek  tarafından,  yurtdışından  yardım  alınacak  olması  durumunda  yardım

alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma​​Bildirimi”​​ doldurup ​m​ülki​​ idare​​ amirliğine​​ bildirimde​ b​ulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim

Şartının ​​yerine ​​getirilmesi​​ zorunludur.

Değişikliklerin ​​Bildirilmesi
Derneğin  yerleşim  yerinde  meydana  gelen  değişiklik  (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle,​​ değişikliği​​ izleyen ​​otuz​​gün ​​içinde ​​mülki ​​idare ​​amirliğine​​ bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki​​idare​​amirliğine​​bildirilir.

Madde 21: Derneğin ​​İç​​ Denetimi
​Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan​​kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir ​​veya ​​bağımsız​​ denetim​​ kuruluşlarına​​ denetim​​ yaptırabilir.

Madde 22: Derneğin ​​Borçlanma ​​Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda​​ ve​​ derneği​​​ ödeme​​ güçlüğüne ​​düşürecek ​​nitelikte ​y​apılamaz.

Madde 23: Derneğin​​ Şubelerinin​​ Kuruluşu
​Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli ​​belgeleri,​​ şube ​​açılacak ​​yerin ​​en​​ büyük ​​mülki​​amirliğine ​​verir.

Madde  24​: Şubelerin​​ Görev ​​ve ​​Yetkileri
Şubeler,  tüzel  kişiliği  olamayan,  dernek  amaç  ve  hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek ​​iç​​ örgütüdür.

Madde 25: Şubelerin​​ Organları​​ ve​​ Şubelere​​ Uygulanacak​​ Hükümler
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, y​edi asıl ve ​yedi yedek, denetim kurulu ise ​üç asıl ve ​üç yedek üye olarak şube genel kurulunca ​​seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, ​​mevzuatın ​​ön gördüğü​​ çerçevede ​​şubede ​​de ​​​uygulanır.

Madde 26: Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel​​ Kurulunda​​ Nasıl​​ Temsil​​ Edileceği
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu ​t​oplantısından ​​en​​ az ​​iki​​ ay ​​önce ​​bitirmek ​​zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, ​3 yılda bir, ​Nisan ​ayı içersinde, şube yönetim ​​kurulunca ​​belirlenecek​​ gün​​ yer ​​ve ​s​aatte​ t​oplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek ​​zorundadırlar. Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her ​yirmi (20) üye için bir (1)​, arta kalan üye  sayısı 0‘​dan fazla ise bu üyeler içinde ​bir ​olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile​​ genel​​ merkez​​ genel ​​kuruluna ​​katılma ​​hakkına​​ sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna ​​katılır,​​ ancak ​​şube​ a​dına ​​delege​​ seçilmedikleri​​ sürece​​ oy ​​kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya​​ denetim ​​kuruluna ​​seçildiklerinde​​ şubedeki​​ görevinden ​​ayrılırlar. 

Madde 27: Temsilcilik​ ​Açma
​Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim  kurulu  kararıyla  temsilci  olarak  görevlendirilen  kişi  veya  kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel ​​kurulunda​ t​emsil​​ edilmez. ​​Şubeler ​​temsilcilik ​​açamazlar.

Madde​​ 28: Tüzüğün Ne​ ​Şekilde​​ Değiştirileceği
Tüzük​ d​eğişikliği​​ genel​​ kurul​ k​ararı​ i​le ​​yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları​​ üye ​​tam ​​sayısının ​​iki​​ katından ​​az​​ olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği ​​oylaması ​a​çık​​ olarak​​ yapılır.

Madde​​29: Derneğin ​​​Feshi​​ ve ​​​Mal​ Varlığının​​​ Tasfiye​​​​ Şekli
Genel​​ kurul,​​ her ​​zaman ​d​erneğin ​f​eshine​ k​arar​​ verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda

çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları​​ üye ​​tam​​ sayısının ​​ik i​​katından ​​az ​​olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı​​ oylaması ​​açık ​​olarak​​ yapılır.

Tasfiye ​​İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek​​ adında​​ “Tasfiye ​​Halinde​​ Eğitimde İnovasyon Derneği ”​​​ibaresi​ k​ullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında  derneğin  alacaklılarına  çağrıda  bulunulur  ve  varsa  malları  paraya çevrilerek  alacaklılara  ödenir.  Derneğin  alacaklı  olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm   para,   mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın​​ ve ​​fesih ​​edildiği​​ tarihte​​ en ​​fazla ​​üyeye​​ sahip​​ derneğe​​ devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay ​​içinde ​t​amamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye ​​tutanağının ​​da​​ eklenmesi​​ zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ​​ve​​ belgelerin​​ saklanma​​ süresi​​ beş ​​yıldır.

Madde 30​: Hüküm​​ Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili​​ diğer ​​mevzuatın ​​dernekler ​​hakkındaki ​​hükümleri ​​uygulanır.

Kurucular:

Kurucular T.C uyrukludur.

AdıSoyadı

1. Utku Öztekin

2. Emre Aşkın

3. Ela Mavi Öztekin

4. Mete Doğanay

5. Rahşan Tekinarslan

6. Fatma Caner

7. Ahmed Bahadır Özdemir

8. Cansu Üner

EDK